شرکت کیهان تجهیز پترولیوم
شركت کیهان تجهیز پترولیوم به مشتريان و كارفرمايان خود بعنوان شركاي استراتژيك فني و تجاري مي‎نگرد لذا بر اين باور است كه ارائه پيشنهادات مناسب مستلزم شناخت مشخصات و نيازهاي هر پروژه به طورخاص مي باشد تا ضمن رعايت استانداردهاي مرتبط، حساسيتهاي كارفرما و ضروريات انجام كار نيز برآورده گردد؛ لذا راهبرد كلي اين شركت به صورت زير تعريف گرديده است:

"ارتقاء مستمر كيفيت با استفاده از شناخت دقيق مشخصات كار و گسترش دانش فني و تعميق اعتماد متقابل با كارفرمايان از اين طريق"
"افزايش رضايت مشتري با ارائه خدمات مشاوره پيش از عقد قرارداد، نظارت دقيق در زمان انجام كار و خدمات مهندسي در زمان بهره برداري" 

بر همين مبنا، اهداف شركت کیهان تجهیز پترولیوم نيز به صورت زير تعريف گرديده است كه ميزان تحقق آنها بصورت دوره اي مورد ارزيابي قرار مي گيرد: 
  • ايجاد و حفظ حسن اعتماد متقابل با مشتريان
  • ايجاد امكان دسترسي سريع به اطلاعات پروژه براي كارفرما 
  • اتخاذ رويكرد فني در انجام كار 
  • نوآوري و تلاش در جهت حفظ و ارتقاء سطح كيفي و دانش كاركنان با شركت در دوره هاي آموزشي مربوط به زمينه فعاليت آنها