شرکت کیهان تجهیز پترولیوم
طرح كنترل و تضمين كيفيت

براساس راهبرد كلان شركت مبني بر ارائه محصولات با كيفيت برتر و جلب اعتماد كارفرمايان به واسطة رعايت مو به مو و دقيق استاندارد ها و قواعد مترتب بر انجام كار ، طرح كنترل كيفيت از يك سو و طرح تضمين كيفيت از سوي ديگر اركان اصلي فعاليت اين مجموعه را شكل مي دهند.

از اين رو، واحدهاي مربوطه تحت نظارت مديرعامل شركت فعاليت نموده و به تناسب عهده دار وظايف مشروحه ذيل مي‎باشند:
-  حصول اطمينان از كفايت كاركردي و مناسب بودن سيستم مديريت كيفيت
-  حصول اطمينان از اجراي دقيق سيستم مديريت كيفيت
-  حصول اطمينان از كفايت و تناسب مستندات نظام مديريت كيفيت
-  گزارش دهي مستمر در خصوص وضعيت عملكرد سيستم مديريت كيفيت
-  برنامه ريزي و ارائه خدمات در زمينه تضمين مرغوبيت و كنترل كيفيت مراحل مختلف پروژه ها ، اعم از خريد مواد اوليه و ساير قطعات و دستگاههاي مورد نياز ، ساخت ، بررسي صلاحيت سازندگان و پيمانكاران دست دوم شركت ، نصب ، راه اندازي و بهره برداري از تجهيزات و پروژه هاي صنعتي
- تدوین برنامه کنترل کیفیت (Quality Control Plan) برای تولید و ساخت قطعات و تجهیزات بر پایه استانداردها و مشخصات فني با تعيين درجه مسؤوليت كليه دست اندركاران اعم از كارفرما ، مشاور ، سازنده و...
-  تدوين و اجراي مستند سازي در اجراي پروژها
-  برنامه ريزي جهت بازرسي ها انجام آزمايشات مربوطه اعم از غير مخرب يا مخرب (در صورت لزوم) و هماهنگي با شركتهاي بازرسي شخص ثالث
-  برنامه ريزي و بازرسي دوره اي ماشين آلات، دستگاهها و ابزار آلات جهت حصول اطمينان از صحت عملكرد، كاليبره كردن و انجام تعميرات مورد نياز احتمالي