شرکت کیهان تجهیز پترولیوم
Fishing Tools

شرکت کیهان تجهیز پترولیوم در زمینه تامین تجهیزات مانده یابی نیز میتواند از شرکت های آمریکایی مانند NOV و GOTCO و یا شرکت های چینی تجهیزاتی از جمله ذیل را برای مشتریان خود تهیه نماید.

Internal Catch (Taper Tap, Grapple Releasing Spear ...)


External Catch (Overshot & accessories, Die Collar …)b
  

Junk Catcher (Ditch Magnet, Fishing Magnet …)c