شرکت کیهان تجهیز پترولیوم
Hammer Unions And Seals

کیهان تجهیز پترولیوم با ایجاد ارتباط مناسب و مستقیم با برخی از سازندگان همچون FMC در زمینه Hammer Union ها و همچنین تامین قطعات مربوط به آن می تواند در زمان کوتاه قیمت های رقابتی برای انواع همریونیون (Figs: 100, 200, 206, 211, 400, 600, 602, 1002, 1003, 1502, 2002 and 2202) در سایزهای مختلف از شرکت هایی مانند Weco FMC یا دیگر سازندگان آمریکایی مانند Union Swivel ارائه دهد.