شرکت کیهان تجهیز پترولیوم
Downhole Tools

کیهان تجهیز پترولیوم توانایی تامین تجهیزات درون چاهی را نیز دارد که از بین آنها میتوان به موارد زیر اشاره نمود.

موتورهای درون چاهی (Downhole Motor)
 

انواع مته (PDC Bit, Rock Bit, …)
  

Hydraulic Jar

Stabilizer


Hole Opener